Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
 

Beleidsplan 2017-2019

1. De eerste jaren.

Het eerste beleidsplan van Rijnlandse Geschiedenis bestreek de jaren 2014-2016. Tijd voor een nieuw beleidsplan voor de volgende drie jaar. Eerst een kleine terugblik. Op 8 oktober 2014 vond tijdens het Famillement in de Hooglandse Kerk de lancering plaats van www.rijnlandgeschiedenis.nl. Daarmee was het doel voor 2014, het lanceren van de site, gerealiseerd. In de twee volgende jaren is de uitbreiding van de site tot een compleet geheel, bestaande uit agenda, nieuws, artikelen, recensies en een forum werkelijkheid geworden. Inmiddels is meer dan driekwart van de lokale historische verenigingen/stichtingen aangesloten en zijn de bezoekersaantallen in deze drie jaar ieder jaar verdubbeld. Er is veel tot stand gekomen in de afgelopen jaren en op die stevig basis kunnen we verder bouwen.

2. Waarom een website over Rijnlandse Geschiedenis

Het historische Rijnland, concreet Holland Rijnland plus Rijnstreek werd van oudsher als een historische eenheid gezien. Overal in de regio Rijnland zijn verenigingen en andere organisaties actief met lokale geschiedenis en het plaatselijk erfgoed. Deze geschiedenis en dit erfgoed kent veel gezamenlijke componenten. De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland wil meer samenhang, communicatie en gezamenlijke publiciteit realiseren rond het cultuurhistorisch erfgoed in de regio Rijnland. Het eerste middel om dat te bereiken is de website Rijnlandgeschiedenis.nl Aan de lokale en regionale organisaties die meedoen aan de website wordt een belangrijke en zelfstandige rol toegekend bij het vullen van de website door middel van het vullen van hun eigen pagina. Op termijn zou gedacht kunnen worden aan andere uitingen die het doel van de stichting verder ondersteunen.

3. Wat we willen

Nu de website Rijnlandse Geschiedenis staat, is het tijd voor een volgende stap. Hoe kunnen we de website en eventueel andere middelen inzetten om de samenhang in die gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. Om de samenhang en uitwisseling te bevorderen denken we aan de volgende activiteiten die voor zover mogelijk geformuleerd zijn in streefcijfers. .

4. Hoe we het gaan doen

In 2017 willen we bereikt hebben dat
- de artikelenbank, bestaande uit artikelen en recensies, is uitgebreid tot tachtig titels
- er tien nieuwe organisaties bij zijn gekomen-
er voor de aangesloten organisaties een Nieuwsbrief ontwikkeld is die maandelijks verschijnt
- Rijnlandse Geschiedenis op Facebook aan bekendheid heeft gewonnen (van 30 naar 100 volgers)

Hiervoor is nodig dat:
- de organisatie van de Stichting wordt versterkt
- er een stevige redactie is die goed op elkaar is ingespeeld
- er een redactiestatuut en spelregels worden ontwikkeld

In 2018 willen we bereikt hebben dat:
- besluitvorming over doorgaan met het forum
- de mogelijkheden zijn verkend van halfjaarlijkse bijeenkomsten met een spreker over de geschiedenis van (een deel van) Rijnland

Hiervoor is nodig dat:
- het forum minstens 100 reacties kent op jaarbasis
- er voldoende inkomsten zijn

In 2019 willen we bereikt hebben dat:
- 20.000 bezoekers in 2019 de website hebben geraadpleegd
- er in totaal 60 organisaties bij Rijnlandse Geschiedenis zijn aangesloten
- er 200 recensies en artikelen op de site staan
- er een levendig uitwisseling bestaat tussen de lokale organisaties door het forum, lezingen en de Nieuwsbrief.
- er twee lezingen zijn gehouden met als insteek (een deel van) de geschiedenis van Rijnland

Hiervoor is nodig dat:
- er voldoende inkomsten zijn
- De organisatie op sterke is

6. De organisatie

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele manier een beloning ontvangen. Omdat de stichting de samenhang in de Rijnlandse regio wil benadrukken, komt dat ook in de bestuurlijke samenstelling aan de orde. De webmasters en de redactie voeren in nauwe samenwerking met het bestuur de werkzaamheden uit.
Voldoende vrijwilligers voor de werkgroepen om de gestelde doelen te realiseren blijft een punt van aandacht.

7. De financiering

De inkomsten die de stichting verwerft zijn hoofdzakelijk afkomstig uit bijdragen van de deelnemende organisaties, en, mocht de situatie zich voordoen, bij projectmatige activiteiten uit subsidies van fondsen. Mochten de inkomsten de exploitatiekosten van de site overtreffen, dan worden die gelden besteed aan andere activiteiten die helpen de doelen van de stichting te realiseren.

April 2017, Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland